fbpx

 

Adatvédelmi szabályzat

2018

 

Az Indent 2001 Kft. (székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 4-18. B ép. fszt. 4), cégjegyzékszám: 01-09-956559-on nyilvántartva – a továbbiakban: Szolgáltató – tulajdonában álló bahdental.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) az arra látogatók és a Weboldalakon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználó) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Weboldalon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.Az adatkezelő a felhasználók által nyújtott személyes adatokat. információkat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011.évi CXII.törvény, az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről, és védelméről szóló1997.évi XLVII.törvény teljeskörű betartásával kezeli.Különös tekintettel a GDPR rendeletre.(Európai Parlament és a Tanács 2016/678 Rendelet)

Szolgáltató tiszteletben tartja Weboldali látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Felhasználó a Weboldalak használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja, a Weboldal látogatóinak a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató általi adatkezelésekre (1) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, (2) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint (3) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Indent 2001 Kft. (székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 4-18. B ép. fszt. 4), cégjegyzékszám: 01-09-956559, E-mail: bahdent@gmail.com .

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére a jelen adatkezelési nyilatkozatban rögzített esetekben és módon kerülhet sor.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A KEZELT ADATOK KÖRE

Szolgáltató által kezelt adatok. Szolgáltató kizárólag a Felhasználói szerződések megkötése, a szerződések figyelemmel kísérése, a Felhasználók részére történő tájékoztatás, számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, a követelések érvényesítése, illetve hírlevelek küldése, űrlapok kitöltése és e-mail címek kezelése céljából kér adatszolgáltatást.

Technikai adatok. A Weboldal használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetes oldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Weboldalra, és azokat is, amelyeket a Weboldalon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

A Weboldal látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja.

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Weboldal technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

KAPCSOLATFELVÉTEL (REGISZTRÁCIÓ)

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:- név,- megszólítás,- e-mail cím,- telefonszám. Felhasználó a regisztráció során, illetve azt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

SÜTIK HASZNÁLATA

Az Indent 2001 Kft. fenntartja a jogot az ún. tracking technológiák (mint a cookie-k vagy tag-ek) használatára annak érdekében, hogy felmérje, hogyan használják a látogatók a honlapot. Ezek a technológiák segítik a honlap használhatóságának fejlesztését, működtetését (például azáltal, hogy meghatározható a látogató számítógépe és oldalaink közötti múltbeli kapcsolatot, a weblapunk legnépszerűbb oldalai).
A sütik (cookies) alkalmazása esetén az adatkezelés céljára is kiterjedő tájékoztatást ad, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésére, valamint a hazai adatkezelési gyakorlatra is figyelemmel kialakított módon hozzájárulást kér a honlap látogatóitól. A Weboldalon külső internetes oldalakra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatók. A Weblapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért az Indent 2001 Kft. semmiféle felelősség nem terheli.

ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Levelezési cím: Indent 2001 Kft. 1118 Budapest, Budaörsi út 4-18. B ép. fszt. 4. E-mail: bahdent@gmail.com.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján az illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítására szolgálnak, továbbá kezelésekkel, kontroll vizsgálatokkal kapcsolatos értesítések megküldésére – ezen szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A regisztráció során Felhasználó hozzájárul, hogy Szolgáltató, Felhasználó által megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó leveleket a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldjön.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat.

Budapest, 2018. május 24.

Indent 2001 Kft.

NAIH-133636/2017.

 

Call Now Button